O projekcie

Założenia projektu

Celem projektu jest stworzenie INNOWACYJNEJ OFERTY EDUKACYJNEJ,łączącej nauki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne, która pozwoli wykształcić specjalistów w zakresie wieloaspektowego ujęcia energetyki prosumenckiej, w tym m.in. zrównoważonego gospodarowania energią, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, komunikacji społecznej, zagrożeń dla środowiska i klimatu.

W ramach projektu, Uniwersytet Śląski w partnerstwie z Politechniką Śląską, uruchomi INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PODYPLOMOWE „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”, których INNOWACYJNOŚĆ polega na poszerzeniu bazy wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie energetyki prosumenckiej i stworzenie interdyscyplinarnego programu, pozwalającego na kompleksowe ujęcie zagadnienia poprzez współdziałanie nauczycieli akademickich z obszaru nauk społecznych, technicznych i przyrodniczych w tworzeniu standardów kształcenia w zakresie energetyki prosumenckiej, oraz współodpowiedzialności specjalistów za proces kształcenia studentów.

Do pobrania:

monografia
raport z projektu

Korzyści środowiskowe i społeczne

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku świadomości i kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej i wytwarzania energii przez prosumentów, która staje się kluczową z perspektywy ochrony środowiska i zasobów naturalnych w kontekście ich nadmiernej eksploatacji.

Działania projektowe pozwolą na kształtowanie świadomości społecznej w obszarze zrównoważonego gospodarowania energią i kluczowego znaczenia energetyki prosumenckiej dla społeczeństwa, a w zakresie systemu edukacji zapewnią nauczanie wieloaspektowe, zintegrowane (humanistyczno-techniczno-przyrodnicze).

Kształcenie kadry zawodowej, urzędniczej, czy menedżerskiej w tym obszarze przyczyni się do wzrostu świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii, co z kolei daje szanse podejmowania inicjatyw związanych z OZE wśród szeroko rozumianego biznesu oraz kształtowanie nowej kultury energetycznej związanej z poszanowaniem energii przez użytkowników. Tylko zmiana sposobu myślenia oraz działania świadomej kadry decyzyjnej, mogą wpłynąć na ograniczenienegatywnego oddziaływania aktywności człowieka na środowisko.

Realizacja projektu ma przyczynić się do kreowania świadomych postaw wśród społeczeństwa, promującego odejście od systemów energetycznych opartych na dużych blokach energetycznych w kierunku tzw. energii rozproszonej, gdzie obywatel będzie nie tylko konsumował energię ale również ją wytwarzał.