Studia

Podyplomowe studia „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” to innowacyjna oferta edukacyjna zakładająca połączenie kilku obszarów, tj.: ochrony środowiska, wzorców społecznych, uwarunkowań kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz rozwiązań technologicznych, w interdyscyplinarny program studiów podyplomowych.

Zajęcia w ramach studiów prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół specjalistów wykwalifikowanych w dziedzinie wieloaspektowego ujęcia energetyki prosumenckiej, których uzupełniające się kompetencje pozwolą na kompleksowe ujęcie tematu.


Ogólne cele kształcenia:

 

 • kreowanie świadomych postaw społecznych w obszarze zrównoważonego gospodarowania energią i kluczowego znaczenia energetyki prosumenckiej dla rozwoju innowacyjnego społeczeństwa proekologicznego;
 • kształtowanie świadomości wpływu sposobów wytwarzania i wykorzystywania energii na środowisko przyrodnicze przez odejście od systemów w kierunku energii rozproszonej;
 • poznanie możliwości technologicznych wytwarzania i wykorzystania energii z OZE.

Dla kogo:

wszystkich, którym nie jest obcy problem nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego przez człowieka i chcą wiedzieć więcej na temat zrównoważonego gospodarowania energią, w szczególności:

 • pracowników administracji państwowej i samorządowej (z jednostek związanych z problematyką ochrony środowiska i energetyką – w tym odnawialną);
 • wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych (w szczególności mikro i mali przedsiębiorcy);
 • pracownicy instytucji i firm zajmujących się problematyką zielonej energii i ekologii;
 • producenci urządzeń energetyki odnawialnej i infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych (smart grid);
 • pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii oraz zarządzaniem sieciami energetycznymi i przesyłowymi;
 • architekci zajmujący się budownictwem pasywnym;
 • osoby planujące przedsięwzięcia wykorzystujące „zieloną” energię oraz przedstawiciele organizacji upowszechniających wiedzę o technologiach przyjaznych środowisku, promujący ideę społeczeństwa prosumenckiego (nauczyciele, dziennikarze społeczni, członkowie NGO).

ABSOLWENCI studiów zostaną przygotowani do wykonywania pracy m.in. jako:

 

 • eksperci kreowania i ewaluacji programów wspierania prosumentów oraz specjaliści zarządzania i administracji w jednostkach ochrony środowiska, instytucji rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorstw;
 • specjaliści marketingu w firmach realizujących wdrażanie, sprzedaż, instalowanie lub monitorowanie wykorzystania technologii OZE w gospodarstwach prosumenckich;
 • liderzy innowacyjnych projektów w zakresie lokalnej gospodarki odnawialnymi źródłami energii, członkowie zespołów projektowych i animatorzy projektów prosumenckich;
 • specjaliści od społecznej i medialnej promocji inicjatyw prosumenckich oraz proekologicznej kultury energetycznej – w tym nauczycieli i edukatorów promujących energetykę prośrodowiskową; badaczy społeczno-kulturowych środowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju energetyki prosumenckiej.

 

Świadectwo absolwenta studiów podyplomowych stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji umożliwiających społeczne wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej.

Studia odbywać się będą w systemie zjazdowym (sobota + niedziela, co drugi weekend).